Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ways Agency

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

Ways Agency: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke en/of rechtspersoon met wie Ways Agency een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van producten en/of dienstverlening door Ways Agency. Na ondertekening van de door Ways Agency uitgebrachte offerte, zal deze offerte als Overeenkomst dienen te gelden, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. In de overeenkomst wordt in ieder geval de duur van de overeenkomst vermeld alsmede de kosten voor de dienstverlening door Ways Agency. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst.

 

Product: het eindproduct, waaronder doch niet uitsluitend wordt bedoeld websites, webshops, apps en maatwerk applicaties, welke Ways Agency op grond van de overeenkomst voor Opdrachtgever ontwerpt en/of ontwikkelt en/of onderhoudt alsmede die diensten die Ways Agency verricht, waaronder doch niet uitsluitend SEO (zoekmachine optimalisatie) en presentatie- en advieswerkzaamheden.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van welke aard en onder welke benaming ook tussen Ways Agency en een opdrachtgever waarop Ways Agency deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Ways Agency, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

2.3. Eventuele afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment voordat deze aanbieding is aanvaard en tevens onverwijld na aanvaarding van de offerte worden herroepen.

 

3.2. De offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven. Ways Agency is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen of de andersluidende termijn worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 

3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ways Agency niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

3.6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van door of namens hem aan Ways Agency verstrekte gegevens waarop Ways Agency de aanbieding baseert.

4. Uitvoering van de overeenkomst: inspannings- en medewerkingsverplichtingen

4.1. Ways Agency zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Ways Agency neemt slechts inspanningsverplichtingen op zich.

 

4.2. Ways Agency garandeert uitsluitend een goede werking van het product op het moment van oplevering, in de laatste en een-nalaatste versie van de browsers Chrome, Safari en Microsoft en voor de meest recente versie de besturingssystemen iOS en Android, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

4.3. Opdrachtgever erkent dat het welslagen van de werkzaamheden van Ways Agency afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Ways Agency gewenste medewerking verlenen en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen aanleveren. Indien opdrachtgever wenst dat de teksten en/of beeldmateriaal voor het product door Ways Agency aangeleverd wordt, of door Ways Agency wordt over gezet vanuit het bestaande product naar het nieuwe product, zal het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven voor dat desbetreffende jaar van Ways Agency.

 

4.4. Indien de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden of indien Ways Agency gebruik maakt van een ontwikkelmethode die uitgaat van fasegewijze uitvoering, geldt het volgende. Indien goedkeuring van de fase door opdrachtgever is vereist, zal Ways Agency het product (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het ontwerp van een website of app) van deze fase voor goedkeuring aan opdrachtgever toezenden. Indien opdrachtgever geen reactie geeft, zal Ways Agency een ingebrekestelling versturen. In deze ingebrekestelling zal opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld binnen zeven dagen zijn reactie op dit product te geven. Indien na verzending van de ingebrekestelling zeven dagen verstrijken en geen reactie is ontvangen, zal het product als goedgekeurd worden beschouwd en zal Ways Agency overgaan tot de bouw van de website. Indien hierna nog wijzigingen in het design van de website dienen te worden doorgevoerd, is opdrachtgever hiervoor een aanvullende vergoeding verschuldigd en zal Ways Agency voor deze extra werkzaamheden een nieuwe offerte uitbrengen.

 

4.5. Het (goedgekeurde) design van het product in de ontwerpfase kan afwijken van het daadwerkelijke eindproduct.

 

4.6. Het is opdrachtgever niet toegestaan het product dan wel onderliggende programmatuur/software te geheel of gedeeltelijk te modificeren zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ways Agency.

 

4.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ways Agency het recht in overleg met de opdrachtgever bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De door derden verrichte werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.8. Ways Agency is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ways Agency is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

 

4.9. De opdrachtgever vrijwaart Ways Agency voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

4.10. Indien de door Ways Agency te leveren diensten als doel heeft de website van opdrachtgever een hogere plaats in de zoekresultaten te laten verkrijgen (SEO), kan door Ways Agency nooit enige garantie worden gegeven over het te bereiken resultaat. Ways Agency is niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten of indien de website van opdrachtgever lager in de zoekresultaten verschijnt, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in de algoritmes bij de betreffende zoekmachine.

 

4.11. Ways Agency maakt gebruik van zogenaamde API (Application Programming Interface). Dit is een set aan definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Ways Agency behoudt het recht voor een of meerderde API(’s) van het product voor andere doeleinden of andere producten te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om meer of andere werkzaamheden te verrichten dan in de overeenkomst is vermeld, zullen partijen ten aanzien van deze meerdere of andere werkzaamheden een nieuwe schriftelijke overeenkomst sluiten, waarbij de gebruikelijke tarieven van Ways Agency worden gehanteerd. Het verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan hierdoor worden gewijzigd, hetgeen geen grond is voor opdrachtgever voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst van de overeenkomst.

 

5.2. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ways Agency de opdrachtgever op de hoogte stellen over de financiële gevolgen van de extra werkzaamheden. Ways Agency zal de extra werkzaamheden pas uitvoeren nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met deze extra geoffreerde werkzaamheden.

6. Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Ways Agency en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

6.2. Binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden overeengekomen termijnen zijn slechts streefdata en nimmer fatale termijnen. Ways Agency sluit hierbij uitdrukkelijk elk recht op financiële compensatie uit als gevolg van te late oplevering.

 

6.3. In alle gevallen – ook bij tijdsoverschrijding – komt Ways Agency slechts in verzuim nadat de opdrachtgever Ways Agency schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, opdat Ways Agency in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 

6.4. Opdrachtgever aanvaardt het product in de staat waarin deze zich op het moment van definitieve oplevering c.q. online plaatsing c.q. publicatie in de App Store bevindt. Na deze datum zal Ways Agency gedurende 14 dagen eventuele technische fouten verhelpen, indien opdrachtgever Ways Agency hier schriftelijk en tijdig om verzoekt.

7. Honorarium en meerwerk

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

 

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven voor dat desbetreffende jaar van Ways Agency, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht en met inachtneming van artikel 7.4 van deze Algemene Voorwaarden, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

7.3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

7.4. Indien sprake is van periodieke betalingsverplichtingen van de opdrachtgever geldt dat Ways Agency gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing is de opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.

 

7.5. Ways Agency is gerechtigd het vaste honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Ways Agency, dat in redelijkheid niet van Ways Agency mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Ways Agency zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Ways Agency zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

8.1 Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – komen toe aan

 

8.2 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Ways Agency tot stand gebrachte resultaten, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan de ontwerpen, ontwerpschetsen (bijv. van logo’s, huisstijlen, websites of apps), illustraties, prototypes, adviezen, broncodes, programmatuur, software en andere materialen of elektronisch bestanden, eigendom van Ways Agency. Deze resultaten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Ways Agency worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

8.3 Ways Agency stelt het in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde product en daarbij behorende gebruikersdocumentatie (indien van toepassing) voor gebruik aan opdrachtgever ter beschikking. Ways Agency verleent opdrachtgever een niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot gebruik van het product. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is in de prijs voor het ontwerp- en de ontwikkelingswerkzaamheden van het product, tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van het product begrepen.

 

8.4 Alle door de opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Ways Agency geleverde producten blijven eigendom van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Ways Agency tegen aanspraken van derden welke verband houden met de door opdrachtgever gepubliceerde informatie en/of foto’s of beeldmateriaal waar auteursrechten van derden op rusten, via een door Ways Agency geleverd product e.e.a. zoals tevens bepaald in artikel 16.2 van deze Algemene Voorwaarden.

9. Onderhoud

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de prestatieverplichtingen van Ways Agency niet begrepen het onderhoud van het product na acceptatie van het product, en het verlenen van ondersteuning aan de technische en inhoudelijke beheerders van het product.

 

9.2 Indien partijen, in afwijking van lid 2, overeen zijn gekomen dat Ways Agency ook onderhoudsdiensten voor het product verleent, wordt deze overeenkomst tot het verlenen van onderhoudsdiensten aangegaan voor de duur van minimaal één jaar. De duur van de overeenkomst tot het verlenen van onderhoudsdiensten wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij opdrachtgever of Ways Agency de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode. Het verschuldigde bedrag wordt jaarlijks vooruit gefactureerd.

 

9.3 Onder ‘onderhoud’ wordt in ieder geval niet verstaan de werkzaamheden welke Ways Agency dient te verrichten om het product goed te laten werken of om te voldoen aan de vigerende wetgeving, indien door wijzigingen van derden (bijv. doch niet uitsluitend door API’s, Google/Google Play of Apple/App Store) of door wijzigingen in de wetgeving, deze werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie, waarbij de gebruikelijke tarieven van Ways Agency worden gehanteerd.

 

9.4 Ways Agency biedt specifieke plugin pakketen aan voor websites, ontworpen om optimale prestaties en compatibiliteit te garanderen. Ways Agency is uitsluitend verantwoordelijk voor de plugins die deel uitmaken van dit pakket zoals omschrijven staat in de offerte en/of factuur. Eventuele externe plugins die op de website worden toegevoegd, vallen niet onder hun directe verantwoordelijkheid. Hoewel externe plugins niet onder hun directe verantwoordelijkheid vallen, neemt Ways Agency de verantwoordelijkheid voor het regelmatig controleren en bijwerken ervan. Het updaten van externe plugins maakt deel uit van Ways Agency hun onderhoudswerkzaamheden om de veiligheid en prestaties van de website te waarborgen.

 

9.5 Eventuele afspraken tussen Ways Agency en opdrachtgever betreffende het gewenste serviceniveau (Service Level Agreement) kunnen slechts schriftelijk en met uitdrukkelijk toestemming van zowel opdrachtgever als Ways Agency, overeen worden gekomen, uiteraard met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waaronder doch niet uitsluitend de bepaling met betrekking tot overmacht.

10. Hosting

10.1 Indien in de overeenkomst een bedrag voor hosting- en/of onderhoudskosten is opgenomen zal dit bedrag jaarlijks vooruit gefactureerd worden aan opdrachtgever. Zolang opdrachtgever gebruik maakt van het product dat door Ways Agency geleverd is, blijft opdrachtgever deze jaarlijkse vergoeding verschuldigd.

 

10.2 Indien opdrachtgever ervoor kiest de hosting zelf, of door een andere partij dan Ways Agency uit te laten voeren, zal Ways Agency de werkzaamheden met betrekking tot het configureren van de server, communicatie met de derde partij en/of het begeleiden van het plaatsen van het product, in rekening brengen op basis van nacalculatie, waarbij de gebruikelijke tarieven van Ways Agency voor dat desbetreffende jaar worden gehanteerd. Ways Agency behoudt zich het recht voor in dat geval géén onderhoud aan het product uit te voeren.

11. Betaling en incassokosten

11.1 Betaling van de door Ways Agency verzonden factuur dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Ways Agency aan te geven wijze. Deze termijn is een fatale termijn. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft binnen de termijn van veertien (14) dagen te voldoen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

11.2 Indien binnen de in lid 1 genoemde termijn niet is betaald, zal Ways Agency een betalingsherinnering en ingebrekestelling zenden. Aan de opdrachtgever zal nog een betalingstermijn van veertien (14) dagen worden gegund zonder extra kosten, doch onder vermelding dat bij gebreke van betaling binnen de genoemde termijn de vordering ter incasso zal worden aangeboden en de overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% over het openstaande bedrag direct verschuldigd zullen zijn, met een minimum van € 50,00 per openstaande factuur.

 

11.3 Indien de aanmaning niet binnen twee weken is betaald zal de vordering direct uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rechte en buiten rechte, alsmede de executiekosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

11.4 De opdrachtgever is bij betaling na vervaldatum van de declaratie een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is derhalve vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

11.5 In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Ways Agency op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

11.6 Ways Agency kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde product en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan Ways Agency verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

11.7 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever onverwijld na ontdekking althans onverwijld nadat de klacht ontdekt had kunnen en behoren te zijn schriftelijk te worden gemeld aan Ways Agency met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en). Indien een klacht gegrond is, zal Ways Agency, indien gewenst door opdrachtgever, binnen redelijke termijn de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.

13. Opzegging

13.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kan door opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.

 

13.2 Opzegging van de hosting- en/of onderhoudskosten dient twee maanden voor het einde van de jaarlijkse termijn te geschieden middels het sturen van een mail naar info@waysagency.nl.

 

13.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ways Agency zal Ways Agency in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

13.4 Indien bij beëindiging van de overeenkomst opdrachtgever overzetting wenst van de website en het behorende domein naar een derde partij, zal Ways Agency de kosten voor de omzetting bij opdrachtgever in rekening brengen conform de uurtarieven voor dat desbetreffende jaar van Ways Agency.

 

13.5 Ways Agency en opdrachtgever kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen in geval aan de andere partij surséance van betaling wordt verleend of indien het faillissement van de andere partij is aangevraagd of uitgesproken.

 

13.6 Door Ways Agency wordt een product opgeleverd in het dan geldende CMS-systeem. In dit systeem worden continu verbeteringen aangebracht. Een kleine verbetering in het CMS-systeem, de zogenaamde ‘patch-release’ en ‘minor-release’ vallen onder het onderhoud dat bij Ways Agency wordt afgenomen. Zogenaamde ‘majorreleases’ vallen niet onder de onderhoudsovereenkomst.

14. Opschorting en ontbinding

14.1 Ways Agency is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst ter kennis van Ways Agency gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk na zal komen, of indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst voor Ways Agency nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Ways Agency stelt.

 

14.2 Ways Agency is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, ook na deugdelijke ingebrekestelling, niet of niet volledig nakomt. Ways Agency behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

14.3 De opdrachtgever is slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien Ways Agency na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijk ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15. Aansprakelijkheid

15.1 De totale aansprakelijkheid van Ways Agency is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot het factuurbedrag, met een maximum van € 1.000 (zegge: duizend euro).

 

15.2 De aansprakelijkheid van Ways Agency voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, en schade verband houdende met de inschakeling van door de opdrachtgever aan Ways Agency voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Ways Agency wegens 1) verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, 2) het – al dan niet tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de door Ways Agency ontworpen, ontwikkelde, onderhouden en/of beheerde product(en) of 3) het niet, niet juist of niet volledig presenteren van de inhoud van het product.

 

15.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Ways Agency.

 

15.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ways Agency meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Ways Agency vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

16. Vrijwaringen

16.1 De opdrachtgever vrijwaart Ways Agency voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ways Agency geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Ways Agency geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.

 

16.2 De opdrachtgever vrijwaart Ways Agency voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, waaronder ook licenties voor software, gebruik van huisstijl en logo’s, teksten en foto’s etc. die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.3 Opdrachtgever vrijwaart Ways Agency tegen claims van derden die voortkomen of verband houden met de verwerking van de persoonsgegevens.

17. Overmacht

17.1 Ways Agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

 

17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ways Agency geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ways Agency niet in staat is de verplichtingen na te komen zoals, doch niet uitsluitend:
a) overmacht van toeleveranciers van Ways Agency;
b) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de opdrachtgever aan Ways Agency zijn voorgeschreven;
c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de opdrachtgever aan Ways Agency is voorgeschreven;
d) overheidsmaatregelen;
e) elektriciteitsstoringen;
f) storingen van het internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten;
g) staking;
h) algemene vervoersproblemen;
i) bugs in de software;
j) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

18. Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en informatie waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

18.2 Indien Ways Agency op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Ways Agency zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ways Agency niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Vul je gegevens hier in

Ways Agency Logo Cookie
Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat je de beste ervaring op onze website krijgt. Wil je hier meer informatie over krijgen, bekijk dan even onze privacy policy pagina.